CEIP Sant Llàtzer
SITUACIÓ
Tortosa(Baix Ebre)
PRESSUPOST(sense iva)
3.120.979,15 €
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA
3.104,00 m2
PROMOTOR
Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
DATA DEL PROJECTE
2007
COL·LABORADORS
Manuel Arguijo (estructures)
Lluis Duart (instal.lacions)

CEIP Sant Llàtzer o o o o o o

)El projecte parteix de dos principis: d'una banda, recollir simultàniament la traça existent del carrer Rubí que prové de la trama característica del Raval i la traça del carrer Barcelona (eix important de comunicació); i de l'altre cercar, amb la seva disposició i formalització les millors vistes i orientació. L'edifici d'aulari es disposa segons la directriu del Raval tradicional. L'edifici es desplaça lateralment cap a la cantonada sud-est, dirigint majoritàriament la seva mirada al nord. Mentre que les aules d'infantil, més introvertides i amb el seu propi pati, es giren enrera, cap al sud, cercant la bona orientació i la màxima tranquil•litat. L'escola s'allunya dels sorolls ocasionats pel trànsit rodat i s'apropa al barri per tal de gaudir de la tranquil•litat d'aquest. El pati de primària i el talús natural amb una frondosa massa d'arbres seran els encarregats d'atenuar el soroll constant del trànsit. Es planteja un accés secundari a infantil a través del seu propi pati. El fet de independitzar els dos patis, infantil i primària, permet que per la seva posició el primer sigui fàcilment accessible des de l'exterior, sense necessitat de passar pel vestíbul. Per tal de compactar més l'edifici, tant a la planta baixa com a la primera, el programa es distribueix amb passadissos centrals, però sempre cercant que aquests espais gaudeixin de la llum necessària. Es disposen una sèrie de petits patis de forma alternada com a talls que cerquen la llum i que serveixen alhora per il•luminar i afavorir la ventilació natural i creuada d'espais centrals i espais de circulació.