CEIP El Solell
SITUACIÓ
La Palma de Cervelló(Baix Llobregat)
PRESSUPOST(sense iva)
3.445.928,33 €
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA
3.929 m2
PROMOTOR
Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
DATA DEL PROJECTE
2009
DATA D’EXECUCIÓ
2012
COL·LABORADORS
Eskubi Turró arqctes (estructures)
K2, Eduard Bou (instal.lacions)
Glenda Puntel, arq.
Andrés Martinez de la Riva, arq.
Oriol Raventós, estudiant arq.
PREMIS
1er Premi concurs d'idees 2007

CEIP El Solell o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Es planteja un únic volum de dues plantes corresponent al programa d'infantil i serveis comuns. La nova ampliació tracta de regularitzar i ordenar els diferents espais exteriors alhora que intentar aconseguir una bona connexió i orientació de les diferents peces de programa. El nou volum d'ampliació es situa com una segona franja de programa paral•lela i situada, a la cota de planta baixa (cota de l'actual pati-pista), convertint-se en sòcol de l'edifici existent. S'opta per un esquema compacte, de fàcil connexió i construcció deixant la resta d'espai lliure com a pati. La posició del nou edifici a la plataforma de l'actual pati-pista permet una gran simplicitat i la seva proximitat a l'edifici existent garanteix una fàcil connexió. La col•locació del nou volum respecte a l'existent es fa, en secció, de manera esglaonada. L'ampliació se situa davant del que actualment constitueixen murs cegs de formigó corresponents a la planta baixa semisoterrada i les terrasses lineals situades a diferent nivell. La formalització i disposició volumètrica de la proposta es fa tenint en compte de no interferir les vistes i lluminositat de les aules de l'edifici existent. Segons això, el volum de major alçada, corresponent al gimnàs, se situa coincidint amb el nivell de terrassa més elevat (planta segona). La zona dels nous terrenys afegits a l'oest del recinte escolar s'adeqüen per a pati de primària incloent dues pistes poliesportives de 22x44 m. Es plantegen dos patis independents, infantil i primària, de manera que el primer, per la seva posició, permet que sigui fàcilment accessible des del carrer.